Smluvní podmínky

Informace o nás: tyto webové stránky provozuje společnost Tungsten Network Limited, společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu pod identifikačním číslem 03958038. Adresa našeho registrovaného sídla je Pountney Hill House, 6 Laurence Pountney Hill, London EC4R 0BL. Naše DIč je GB 177 9072 67.

Označení „Tungsten Network“, „nás“, „naše“ nebo „my“ se vztahují ke společnosti Tungsten Network Limited, jejím dceřiným a přidruženým společnostem.

Označení „vy“ nebo „vaše“ se vztahují k vám jako jednotlivci a tam, kde je to relevantní, ke společnosti či jinému právnímu subjektu, jehož jménem tyto Podmínky přijímáte, a jakékoli jiné straně, které jste dali oprávnění používat naše webové stránky („webové stránky“) a náš portál Tungsten Network vaším jménem.

Používání webu: Jsme vlastníkem nebo držitelem licence k veškerým právům duševního vlastnictví na webových stránkách a v materiálech, které jsou na nich zveřejněny. Tato díla jsou celosvětově chráněna zákony a dohodami o autorském právu. Veškerá taková práva jsou vyhrazena.

Z našich webových stránek si můžete vytisknout jednu kopii a stahovat výňatky z jakýchkoli stránek pro svou osobní potřebu a můžete na materiály zveřejněné na našich webových stránkách upozornit další osoby ve své organizaci.

Papírové ani digitální kopie žádných materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, nesmíte žádným způsobem upravovat a odděleně od jakéhokoli doprovodného textu nesmíte použít žádné ilustrace, fotografie, videa ani zvukové sekvence ani grafiku.

Náš status (a status veškerých označených přispěvatelů) jakožto autorů materiálů na našich webových stránkách musí být vždy respektován.

Žádnou část materiálů zveřejněných na našich webových stránkách nesmíte použít ke komerčním účelům, aniž byste k tomu získali souhlas od nás nebo našich poskytovatelů licence. O náš souhlas můžete požádat e-mailem na adrese [email protected].

Aniž by tím byla omezena jiná opatření, můžeme ihned zveřejnit varování, které na vás bude cíleno, nebo vám pozastavit či ukončit přístup nebo používání našich webových stránek: (a) pokud porušíte kteroukoli z těchto podmínek nebo dokumentů začleněných formou odkazu; nebo (b) pokud nedokážeme ověřit či prokázat pravost vašich informací za jakýchkoli okolností, kdy jste nám informace poskytli, nebo (c) pokud se domníváme, že za své konání můžete nést právní odpovědnost vy, naši uživatelé nebo my.

Stahování softwaru: Používání jakéhokoli staženého softwaru zpřístupněného na našich webových stránkách nebo na portálu Tungsten Network bude podléhat podmínkám licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která se k příslušnému softwaru váže. Stažením, nainstalováním, úpravou, zkopírováním nebo jiným použitím takového softwaru vyjadřujete, že přijímáte podmínky příslušné licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

Informace o uživatelích: Veškeré informace, které nám poskytnete nebo je nahrajete na naše webové stránky či na náš portál Tungsten Network: (a) nebudou nepravdivé, nepřesné ani zavádějící; (b) nebudou podvodné ani nebudou zahrnovat prodej padělaných nebo odcizených předmětů; (c) nebudou porušovat práva k duševnímu vlastnictví, patent, obchodní známku, obchodní tajemství ani jiná vlastnická práva nebo práva na publicitu či ochranu soukromí žádné třetí strany; (d) nebudou porušovat žádný zákon, ustanovení, předpis či nařízení; (e) nebudou hanlivé, pomlouvačné, nebudou obsahovat nezákonné výhrůžky ani obtěžování; (f) nebudou obscénní ani nebudou obsahovat pornografii; (g) nebudou obsahovat žádné viry, trojské koně, červy, časované bomby, cancelboty ani jiné počítačové hrozby určené k poškození, škodlivému zásahu, tajnému zachycování nebo přivlastnění našich webových stránek nebo portálu Tungsten Network nebo jakékoli jejich části; (h) nebudou nás zavazovat k odpovědnosti ani nám nezpůsobí ztrátu (celkovou nebo částečnou) služeb našich poskytovatelů internetového připojení ani jiných dodavatelů; a (i) nebudou přímo ani nepřímo spojeny s popisy zboží nebo služeb podle těchto Podmínek zakázaných, ani je nebudou zahrnovat.

Ochrana soukromíochrana osobních údajů: Informace o vás zpracováváme v souladu se svými zásadami ochrany soukromí („Zásady ochrany soukromí“), jejichž kopii najdete v části: Zásady ochrany soukromí. Používáním našich webových stránek a/nebo portálu Tungsten Network souhlasíte s takovým zpracováním.

Odkazy na další webové stránky: Odkazy na webové stránky třetích stran se na těchto webových stránkách uvádějí výhradně pro vaši potřebu. Pokud tyto odkazy využijete, opustíte tyto webové stránky. Společnost Tungsten Network všechny tyto webové stránky třetích stran neověřovala, nekontroluje je a nenese za žádné z těchto stránek ani jejich obsah odpovědnost. Společnost Tungsten Network neschvaluje ani neposkytuje žádné záruky ani vyjádření ohledně těchto jiných webových stránek, ani ohledně žádných informací, softwaru ani jiných produktů či materiálů, které se tam nacházejí, nebo jakýchkoli výsledků, které lze jejich použitím získat. Pokud se rozhodnete využít přístup k jakýmkoli webovým stránkám třetích stran, na něž jsou uvedeny odkazy na těchto webových stránkách, činíte tak zcela na vlastní riziko.

Odkazy na naše webové stránky: Odkazy na naše webové stránky můžete uvádět za předpokladu, že tam činíte způsobem, který je poctivý a legální a nepoškozuje naši dobrou pověst ani ji nevyužívá, nesmíte však uvádět odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu spojení, souhlasu či schválení v případě, že nic takového neexistuje.

Nesmíte uvádět odkaz z žádných webových stránek, které nevlastníte.

Naše webové stránky nesmí být zasazeny do žádných jiných webových stránek, ani nesmíte vytvořit odkaz na žádnou jinou část našich webových stránek než je domovská stránka. Vyhrazujeme si právo odvolat souhlas s uváděním odkazů bez předchozího upozornění.

Sociální média: Ačkoli má společnost Tungsten Network oficiální profily na celé řadě sociálních médií, neznamená to, že společnost Tungsten Network podporuje jejich produkty nebo služby. Pokud nemáte k určité sociální síti přístup, společnost Tungsten Network za to nenese odpovědnost.

Používání fóra: V případě, že vy nebo jakákoli jiná osoba využijete jakoukoli funkcí, která umožňuje nahrávání obsahu, informací nebo názorů na webové stránky („materiály”), společnost Tungsten Network neručí za spolehlivost, úplnost, přesnost, včasnost ani aktuálnost materiálů prezentovaných na diskusním fóru. Veškeré materiály se publikují „tak, jak jsou“, a nepředstavují oficiální postoje a názory společnosti Tungsten Network. Pokud odešlete nebo nahrajete na webové stránky jakékoli materiály, udělujete společnosti Tungsten Network k daným materiálům autorská práva.

Za veškeré materiály zveřejněné nebo nahrané na webové stránky nesete úplnou odpovědnost. Níže jsou uvedeny některé, ale ne všechny případy porušení zásad, které mohou vést k tomu, že společnost Tungsten Network materiály smaže. Souhlasíte s tím, že při zveřejňování příspěvků na stránkách společnosti Tungsten Network se nedopustíte následujících činů: (a) obtěžování, vyhrožování, působení obtíží nebo pomlouvání jakékoli osoby nebo subjektu; (b) přenášení jakýchkoli informací, údajů, textů, souborů, odkazů, softwaru, chatu, sdělení nebo jiných materiálů, které společnost Tungsten Network pokládá za nezákonné, škodlivé výhružné, zneužívající, obtěžující, pomlouvačné, vulgární, obscénní, nenávistné, rasově, etnicky či jinak nepřijatelné, prostřednictvím webových stránek Tungsten Network; (c) vydávání se za jakoukoli formu či osobu, žijící nebo nežijící, slavnou či dosud neznámou; (d) narušování normálního průběhu dialogu na diskusním fóru nebo jiné jednání způsobem, který negativně ovlivňuje jiné uživatele; (e) zveřejňování nebo přenášení jakékoli nevyžádané reklamy, propagačních materiálů nebo jakýchkoli jiných forem žádostí; a (f) úmyslné či neúmyslné porušování jakýchkoli zákonů. Společnost Tungsten Network bude mít právo, avšak nikoli povinnost, odstranit jakékoli materiály, které společnost Tungsten Network podle vlastního uvážení vyhodnotí jako škodlivé, urážlivé nebo jinak v rozporu s jakýmikoli zákony. V případě jakéhokoli porušení tohoto ustanovení nás odškodníte.

Zřeknutí se odpovědnosti: MATERIÁLY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ. Společnost Tungsten Network dále neručí za přesnost a úplnost materiálů nebo služeb uvedených na těchto webových stránkách. Společnost Tungsten Network může materiály a služby uvedené na těchto webových stránkách nebo produkty a uvedené ceny kdykoli změnit bez předchozího upozornění.. Materiály a služby uvedené na těchto webových stránkách nemusí být aktuální a společnost Tungsten Network se nezavazuje materiály a služby uvedené na těchto webových stránkách aktualizovat. Informace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou odkazovat na produkty, programy nebo služby, které ve vaší zemi nejsou dostupné. Obraťte se na místní kontaktní osobu zastupující společnost Tungsten Network, která vám poskytne informace o produktech, programech a službách, které pro vás mohou být dostupné.

Omezení odpovědnosti: SPOLEČNOST TUNGSTEN NETWORK, JEJÍ DODAVATELÉ NEBO DALŠÍ TŘETÍ STRANY UVEDENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU UŠLÝCH ZISKŮ, ZTRACENÝCH ÚDAJŮ NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) VZNIKLÉ NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK SPOJENÝCH S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI NEBO MATERIÁLŮ ČI INFORMACÍ NEBO SLUŽEB UVEDENÝCH NA JAKÝCHKOLI NEBO VŠECH TAKOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, AŤ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A AŤ DOŠLO NEBO NEDOŠLO K UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. I POKUD BUDE MÍT VAŠE POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ, INFORMNACÍ NEBO SLUŽEB Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ZA NÁSLEDEK POTŘEBU PROVÉST SERVIS, OPRAVU NEBO Ú´PRAVU VYBAVENÍ ČI ÚDAJŮ, BERETE NA SEBE VEŠKERÉ SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY. NIC V TÉTO SMLOUVĚ NEBUDE VYLUČOVAT ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TUNGSTEN NETWORK ZA ÚMRTÍ ČI ZRANĚNÍ OSOB VZNIKLÉ JEJÍM ZANEDBÁNÍM NEBO ZAVINĚNÍM JEJÍMI POMOCNÝMI SILAMI, ZÁSTUPCI NEBO ZAMĚSTNANCI NEBO NA ZÁKLADĚ PODVODNÉ CHYBNÉ INTERPRETACE NEBO JAKÉKOLI JINÉ ODPOVĚDNOSTI, KTEROU JE ZAKÁZÁNO VYLOUČIT PODLE ZÁKONA. V ROZSAHU, VE KTERÉM SE SPOLEČNOST TUNGSTEN NETWORK NEMŮŽE NA ZÁKLADĚ PLATNÉHO ZÁKONA ZŘÍCI JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO OMEZIT SVOU ODPOVĚDNOST, BUDE ROZSAH A DOBA TRVÁNÍ TAKOVÉ ZÁRUKY A ROZSAH ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI TUNGSTEN NETWORK PŘEDSTAVOVAT MINIMUM POVOLENÉ PODLE TAKOVÉHO PLATNÉHO ZÁKONA.

Bez agentury: Vy a společnost Tungsten Network jste nezávislé smluvní strany, přičemž tato smlouva nezamýšlí ani nezakládá žádnou agenturu, partnerství, společný podnik ani vztah zaměstnavatele a zaměstnance či poskytovatele a držitele licence.

Přípustnost v soudních řízeních: Tištěná verze těchto Podmínek bude přípustná v soudních nebo administrativních řízeních na základě nebo ve vztahu k těmto Podmínkám ve stejném rozsahu a bude podléhat stejným podmínkám jako jiné podnikové dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané v tištěné podobě.

Platné zákony: Tyto webové stránky a portál Tungsten Network spravuje společnost Tungsten Network ze svého registrovaného sídla, které je ve Velké Británii. Společnost Tungsten Network neprohlašuje, že materiály či služby uvedené na těchto webových stránkách jsou vhodné nebo dostupné za účelem použití mimo Velkou Británii. Pokud se rozhodnete využít přístup k těmto webovým stránkám a/nebo portálu Tungsten Network mimo Velkou Británii, činíte tak z vlastní iniciativy a nesete odpovědnost za dodržení místních platných zákonů. Tyto Podmínky a Zásady ochrany soukromí se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Anglie a Walesu a přístupem na tyto webové stránky se podřizujete výhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Obecné: Společnost Tungsten Network může tyto Podmínky kdykoli revidovat aktualizací tohoto sdělení. Tuto stránku byste měli čas od času navštívit a aktuální podmínky si ověřit, protože jsou pro vás závazné. Určitá ustanovení těchto podmínek mohou být nahrazena výslovně určenými právními oznámeními či podmínkami uvedenými na určitých stránkách tohoto webu.